top of page
Sustainability

TIU Canada is a trusted steward of valuable resources. Guided by our values we deliver economic prosperity, improved social well-being and a healthy environment for today and tomorrow.

ТІУ Канада є довіреним розпорядником цінних ресурсів. Керуючись нашими цінностями ми сприяємо економічному процвітанню, покращенню суспільного добробуту та здоровому навколишньому середовищу для сьогодення та завтрашнього майбутнього.

Building Communities

We are committed to sharing information to build and maintain long-term mutually beneficial relationships with our stakeholders. Ask us about our collaborations with Odessa. 

 

Ми прагнемо до обміну інформацією задля створення та підтримки довгострокових взаємовигідних відносин із зацікавленими сторонами. Запитайте нас про наше співробітництво з Одесою.

A Local Growth Asset

Kulindor Energy Plant is a world-class asset and a potential growth engine for TIU Canada Ltd. Odessa has some of the best economics in the world for renewable energy. 


Куліндор Енерджі сонячний завод є активом світового класу, та потенційною рушійною силою для ТІУ Канада. Одеса має одну з кращих економік в світі для розвитку  відновлювальної енергетики.

COME AND VISIT US

TIU Canada is proud to be a part of the Odessa Business Community. We encourage a collaborative approach to the responsible development of natural resources. 


ТІУ Канада пишається бути частиною Одеської Бізнес Громади. Ми заохочуємо до колективного підходу у відповідальному розвитку природних ресурсів.

We love helping promote education, community living and social responsibility in our communities. We are happy to host school groups, education tours and encourage learning about solar power in the Oblast.


Ми любимо допомагати просувати освіту, громадське життя та соціальну відповідальність в Ваших Громадах. Ми раді прийняти шкільні групи, навчальні тури та заохотити до навчання про сонячну потужність в Регіоні.
 

Solar Energy is Natural and Important

Solar Power does not make chemicals, pollution or noise. Our panels collect solar energy, just like crops in the field and we create electricity to heat homes, make light for your business and power your electronic devices.


Сонячна Енергія не створює хімічні речовини, забруднення чи шум. Наші панелі збирають сонячну енергію, так само як сільськогосподарські культури в полі, та ми виробляємо електроенергію для обігріву домів, робимо світло для Вашого бізнесу та енергію для Ваших електронних приладів.

We are the first solar project in Krasnosilska county (beyond the village territory). We are proud to be a part of your community and we hope to be here for the next 30 years.

 

Ми перший сонячний проект в Красносільської с/р (за межами населеного пункту). Ми пишаємося бути частиною Вашої громади та сподіваємось бути тут наступні 30 років.

If the sun shines, we are making electricity for you. We do not make noise, pollution or cause damage to the local environment.
 
Якщо сонце сяє, ми виробляємо електроенергію для Вас. Ми не виробляємо шум, забруднення чи причину для нанесення пошкоджень навколишньому середовищу.
More electricity means better power grid stability and cheaper prices for you.

Більше електроенергії означає більш стабільну роботу електромережі та дешевшу ціну для Вас.

More electricity means more jobs and opportunity for Ukraine. This is good. 

Більше електроенергії означає більше роботи та можливостей для України. Це добре.

Corporate Information To Contact us
Корпоративна інформація для зв’язку з нами

We are a Canadian, Family Owned Company. We enjoy investing in communities and building energy companies. For more information please contact us below.


Ми Канадська Родинна Компанія. Ми насолоджуємось інвестуванням в громади та будівництвом енергетичних компаній. Для більш детальної інформації, звертайтесь за контактами нижче.

bottom of page